تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - مطالب مکاتب فکری
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

سنت و مدرنیته از دو منظر ـ بخش نهایی
ارسال در تاریخ 15 مهر 92 توسط مصطفی صفری
نگاه انتقادی به نگرش مدرن 
شاید بتوان در خواستگاه‌های سنت‌گرایی و پست مدرنیسم اشتراکی یافت. وقوع جنگ‌های جهانی در ابتدای قرن بیستم عامل تعیین‌کننده‌ای در ایجاد اندیشه‌های پست مدرن بود. از حیث روانی و اجتماعی هیچ واقعه‌ای بیش از دو جنگ جهانی بر پیدایش اندیشه‌های پست مدرن تأثیر نگذاشت. چرا که آرمان مدرنیته محوریت دادن به انسان و به سعادت رساندن (او حداقل در این جهان) بود. در قرون وسطی محور دین و خدا بود و بشر، موجودی ذاتا گناهکار و آلوده تصور می‌شد. 


ادامه مطلب
طبقه بندی: مکاتب فکری، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
سنت و مدرنیته از دو منظر - بخش اول
ارسال در تاریخ 14 مهر 92 توسط مصطفی صفری

در این مقاله درصدد آنیم که سنت‌گرایی و پست مدرنیسم را از دو جهت با یکدیگر مقایسه کند: اول از حیث توجه هر کدام به سنت و آموزه‌های سنتی و ارجاع به گذشته و دوم از حیث نگاه انتقادی‌ای که هر کدام از آنها به مدرنیته و نگرش مدرن دارند. 
در مورد اول سنت را از نگاه سنت گرایی تعریف می‌کنیم و به تفاوت سنت در اندیشه پست مدرن و سنت‌گرایی اشاره می‌کنیم. به طور خلاصه می‌توان گفت مهمترین این تفاوت‌ها در این است که در نگرش پست مدرن، سنت در کنار خرده روایت‌های دیگر مطرح می‌شود، بر خلاف سنت‌گرایی که سنت در آن محوریت دارد. 
در مورد دوم نیز خاطرنشان خواهیم کرد که انتقاد هر دو گرایش فکری به مدرنیته ناظر به وقایع و پدیده‌های یکسانی است که مولود نگرش مدرن و روشنگری است ولی در نهایت راه حل ارائه شده هر کدام از آنها (سنت‌گرایان و پست مدرن‌ها) تفاوت‌هایی دارد که منبعث از تفاوت در هستی‌شناسی‌ای است که سنت‌گرایان اختیار کرده‌اند. 


ادامه مطلب
طبقه بندی: مکاتب فکری، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
ذهن گرایی ( Subjectivism )
ارسال در تاریخ 4 مرداد 92 توسط مصطفی صفری
مبحث به زبان ساده:

باید توجه داشت از این جهت به بررسی دیدگاه این مکتب می پردازیم زیرا پایه فکری مکتب های واقع گرایی ، عقل گرایی و بسیاری از مکاتب فکری غربی از این مکتب نشات می گیرد و مانند مکتب دئیسم پایه گذار دیگر مکاتب فکری و سیاسی است پس توجه ویژه دوستان را می طلبد.

در فرهنگ لغت این چنین تعبیر می شود که:

درون گرایی، معقولیت، موضوعیت، حالت نظری، ذهن گرایی، اصالت ذهن و حس، فردیت تفکر.

سوبژکتیویسم که اغلب آن را جزئی از فلسفه ی اصالت وجود میدانند ، یک درون گرایی افراطی است که شخص مدرک را در پهنای هستی اش تنها و فاقد هر گونه ارتباط جمعی با دنیای خارج رها میکند. این فرد در انزوای خویش فرو میرود و امکان هر گونه ارتباط با جهان پیرامون برایش دست نیافتنی است...

به عبارت دیگر:


ادامه مطلب
طبقه بندی: مکاتب فکری، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما