تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - فیلم مستند پرتره و زندگی نامه ای: تمایز ها و شیوه ها - پی نوشت
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

فیلم مستند پرتره و زندگی نامه ای: تمایز ها و شیوه ها - پی نوشت
ارسال در تاریخ 5 مهر 92 توسط مصطفی صفری
پی نوشت

1ـ  documentary portrait  
2ـ رجوع کنید به تئوری های اساسی فیلم ، دادلی اندرو ، ترجمة مسعود مدنی
3ـ portraiture
4ـ  گاهی منظور از پرتره ، نمای درشت( head shot )در برابرصحنة عمومی(landscape) است . آن را تک چهره هم ترجمه کرده اند .
5ـ تیپیکال
6ـ « عالیترین اثر مذهبی ایران صحنه معراج حضرت رسول (ص) است که محتملا بدست سلطان محمد نقاش در خمسة نظامی متعلق به شاه طهماسب صفوی نقاشی شده و از نفائس موزه بریتانیاست . در این اثر عالی و کامل ، در عین مراعات جنبة استنادی و روایت گری ، حالتی شگرف از زیبایی و الوهیت و جلال  وستایش خلق شده و به تصویر در آمده است ... از آغاز دولت صفوی ، توجه و علاقه به شمایل نگاری مذهبی ، افزوده می شود  ( آثار هنری مذهبی ایران ، آیدین آغداشلو ، به نقل از کتاب هنر ایرانی با الهام از عقاید دینی و مذهبی )
7ـ freelance photographer
8ـ مدخل چهره سازی از دائرة المعارف آمریکانا ، نوشتة ریچارد برایلیانت ، دانشگاه کلمبیا ص 428
9ـ نقاشی قاجار ، تمایز ، اصالت اما دوراز واقعیت نوشتة شاهرخ مسکوب ، فصلنامة طاووس ، پائیز و زمستان 1379  مرحوم مسکوب ، زیبایی شناسی  (حس  زیباییِ) نقاشی قاجار را نه در تقلید واقعیت بلکه در ترکیب چشم نواز رنگ ها ، در لذت بصری و در جنبة تزئینیِ آن معرفی میکند  .
10ـ سینمای رؤیا پرداز ایران ، محمد تهامی نژاد ص 27
11ـ  هنرو مردم ، شمارة 138 ، فروردین 1353 پای صحبت ایرج نبوی
12ـ در بارة « کمال مطلوب » رجوع کنید به  کتاب نگارگری ایرانی در سده های دوازدهم و سیزدهم  . نگار گران دوران فتحعلیشاه . ب. رابینسون ترجمه کلود کرباسی . ودر بارة اخلاقیات سنگواره شده نگاه کنید به  حرفه هنرمند شمارة هجده ، مقاله مشروطه ، دایره ای دوباره از پیوستن و گسستن نوشتة محمد رضا نوروزی و ارکیده ترابی . (زمستان 1385)
13 ـ   در تعزیه با هنر روایتی ( فاجعة کربلا) و هنر زنده ( اجرای تعزیه با بازیگران ، آرایه و وسایل صحنه )  روبروئیم . در این مورد رجوع کنید به  مقالة « الهام از دین در بیان صور» ، لاله بختیار در کتاب هنر ایرانی با الهام از عقاید دینی ومذهبی ، موزةنگارستان .
14ـ تاریخ نگاری ایران ویک سنت هزار ساله گفتگو با حسن حضرتی توسط پدرام الوندی و ابوذر معتمدی ،  اعتماد ملی  اول اسفند 1385
15 ـ براسائی ، عکاس فرانسوی ، آشنایی با عکاسان مشهور جهان ( دکتر هادی شفائیه ، نگین ،اسفند 1349) در بارة تفاوت های بین نقاشی و عکاسی  که اولی سینتتیک ( ترکیبی ـ تالیفی ) و دومی  آنالیتیک ( تفصیلی ـ تحلیلی ) است و  متفاوت بودن مسئلة زمان  و تقریبا یکسان بودن مسئلة کمپوزیسیون ، رجوع کنید به همین سلسله مقالات .
    ضمنا اولین آتلیه پرتره توسط موریس مخترع تلگراف درسال 1840 با کمک دکتر داپر  در بالای  پشت بام دانشگاه نیویورک ایجاد شد . از تمام  آمریکا  مردم برای عکس های خود به آنجا هجوم می آوردند و هر عکسی 5 دلار فروخته می شد . ... برای عکسبرداری ، اشخاص را روی صندلی هایی مخصوص که سرو بدن و دستها را ثابت نگه میداشت نشانده  و در آفتاب ده الی 30 دقیقه نور می دادند .  (  به یاد دکتر رضوی استاد عکاسی ام در  مؤ سسه عالی روزنامه نگاری کیهان ـ  مرداد 1344 ـ به نقل از جزوة عکاسی ایشان )
16 ـ  رجوع کنید به کتاب آقا رضا عکاسباشی نشر موزة عکاسخانة شهر ، محمد ستاری ، محمد رضا طهماسب پور ـ 1385
17 ـ  نوشتة موریس برنار ترجمة نادر نادر پور  ، نگین سوم مرداد 1344 . در این مقاله چهار عکس از دکتر شفائیه نیز چاپ شده است .
18ـ یکی از فاکتور هایی که تام چمبرز در عکاسی اجتماعی در نظر می آورد  این است که : شخصیت در برابر دوربین نمی خندد ، زیرا چنین فردی ، شخصیت را می شکند . او ، فرد را در  ارتباط با شغل اش و یا مسئله اش مطرح می کند . به نقل از  photo seminar .com  نوشته ای از تام چمبرز
19ـ روزنامة شرق 19 تیرماه 1386 از لحظه های ناب روایت ، گفتگوی عیسی عظیمی با جمشید  بایرامی ص 17
20 ـ  روزنامة شرق ، 18 تیر ماه 1386  گفتگو با تنها برندة  ایرانی جایزة پولیتزر ص 27
 21 - سفر باید ادامه یابد ، نوشتة ریمی تاتس  ( در اینتر نت بدست آمد )
22ـ  این مقاله در اینترنت بدست آمد . و متأسفانه نام و مشخصاتش را یادداشت نکردم
23ـ  (http://astro.temple:edu/~ruby/ruby/cellself.html
24ـ باد دبور ، از مغرب می وزد . به گفتة محمد رسول اف ، بر خلافِ « باد صبا  » است .
25ـ voice of god
26ـ direct cinema portrait
27ـ مقدمه ای بر مستند تلویزیونی ، جان آیزود ، ریچارد کیلبرن ترجمة محمد تهامی نژاد ص167
28ـ  مستند وبازنمایی خویش در عصر بعد از وریته ( مایکل رینوو ) ترجمة بخشی از این مقاله در فصلنامة سینمایی فارابی ویژة سینمای مستند ایران ـ 1385ـ  به چاپ رسیده است
29ـ در مقدمة فیلم ، محمد شیروانی  ، به جنبش فیلمسازیِ زنان نابینا در ایران  اشاره کرده که تحت سرپرستی و آموزش او آغاز شده است .


نظرات شما