تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - فن برنامه سازی تلویزیونی- قسمت چهارم
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

فن برنامه سازی تلویزیونی- قسمت چهارم
ارسال در تاریخ 15 تیر 92 توسط مصطفی صفری

\/  حرکت تیلت (چرخش عمودی) حرکت تیلت عبارت از چرخش عمودی بدنه دوربین بر محور ثابت است . این چرخش دوربین به بالا و پایین به بیننده توانایی می بخشد تا بین موضوعها و مناطقی که از یکدیگر فاصله دارند پیوندی بصری برقرار می کند . اساساً ، حرکت تیلت به بالا در بر دارنده احساس ، افزایش توجه و هیجان ، انتظار ، امید و پیش بینی است . بر عکس ، حرکت تیلت به پایین با کاهش توجه و هیجان نومید شدن ، افسردگی و بررسی انتقادی همراه است . 
 

\/  ارتفاع دوربین زاویه دوربین نسبت به موضوع تاثیر قابل ملاحظه ای بر واکنش بیننده نسبت به آن دارد . برش بین نماهای زاویه بالا و زاویه پایین از بازیگر ، به خوبی این تاثیر را آشکار می کند . 
 

\/  زوایای غیر عادی دوربین 

\/  زوایای غیر عادی دوربین زوایای غیر عادی دوربین توجه بیننده را به ناهنجار بودن یا ابتکاری بودن موقعیت دوربین جلب میکند . به طوری که بیننده از تعقیب صحنه اصلی بازمانده و متوجه چگونگی استقرار دوربین می شود آنجا که بیننده جلب چنین مسائلی می شود اصول مکانیکی بر مفاهیم هنری که منظور اصلی زاویه غیر عادی دوربین بوده است غلبه خواهد کرد. 
 

\/  تاثیر روانی زوایای غیر عادی تصور کنید که دوربین نمای زاویه بالایی را از پیر مردی که در خیابان های باران زده قدم می زند می گیرد در چنین تصویری بیننده احساس قدرت یا برتری نخواهد کرد بلکه نسبت به پیرمرد احساس ترحم می کند یا به حال او تاسف می خورد . البته اینها نمونه های روانشناختی متفاوتی در زمینه مضنون اساسی « بیننده - توانا ، موضوع – ضعیف » هستند که نمای زاویه بالا ارائه می دهد 
 

\/  تاثیر زوایای غیر عادی بر موضوع ارتفاع دوربین بر چگونگی ظاهر بازیگران نیز موثر است . نمای مرتفع لطف تصویر را از بین می برد و آن را از شکل می اندازد .
 

\/  حرکت دوربین 
نوع پایه ای که دوربین روی آن سوار است ، کیفیت و آزادی حرکت آن را تعیین می کند . 
چشمگیر بودن حرکت دوربین : بارزترین جلوه های حرکت دوربین زمانی آشکار میشود که موضوع مورد نظر ثابت باشد . چنانچه دوربین با موضوع حرکت کند تاثیر حرکت آن کاهش می یابد . 
 

\/  حرکت دوربین یا حرکت موضوع بین جلوه های حرکت دوربین و حرکت موضوع تفاوتهای اصولی وجود دارد . این تفاوتها را به سادگی می توان با تماشای تلویزیون بدون صدا دراتاقی تاریک مشاهده کرد . هنگامی که دوربین متحرک به طور ذهنی صحنه ای را می کاود ، این طور به نظر می آید که دیدگاه شما از طریق پنجره تلویزیون در حال حرکت و چرخش است . در مورد حرکت موضوع ، این موضوعها هستند که جلوی دوربین ثابت به طرف شما می آیند یا از شما دور می شوند و جلوه ای که پدید می آید ، عینی است . 
 

\/  حرکت تقلیدی دوربین 
به طور کلی حرکت دوربین علاوه بر اینکه توجه بیننده را آشکارا به خود جلب میکند نوعی ارتباط ذهنی نیز بین کارگردان و بیننده برقرار می سازد . 
 

\/  کاربرد عدسی زوم 
زوم کردن بسیار ساده و راحت است اما زوم تنها تقلید حرکت دوربین است . هنگام زوم تغییرات طبیعی اختلاف دید در آن به وجود نمی آید . در حالی که مقیاس ، فاصله و شکل اشیاء حین زوم تعریف می شوند . حرکت زوم می تواند پلی بصری از دیدگاههای باز به دیدگاههای بسته به وجود آورد بدون آنکه زمان و نیرویی برای حرکت دوربین به کار رود یا وقفه ای که در اثر برش پدید می آید مطرح باشد . هر حرکت زوم باید مشخص ، معین و قاطع باشد .
طبقه بندی: برنامه سازی تلویزیون، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما